Varsity Series

  • Varsity logo plain
Varsity8
Varsity: Darts Thursday 23-03-2017 - 19:00
Varsity
Varsity: Friday Night Lights Friday 24-03-2017 - 17:30
Varsity4
Varsity: Basketball Sunday 26-03-2017 - 15:00
Varsity6
Varsity: Fight Night Tuesday 28-03-2017 - 18:00
Varsity10
Varsity Day Wednesday 29-03-2017 - 10:00
Varsity2
Varsity: Rugby Thursday 30-03-2017 - 17:00
Varsity5
Varsity: Football Wednesday 12-04-2017 - 11:00
Uob maroon front
Varsity: Competitor T-Shirt Tuesday 30-05-2017 - 00:00
Uob maroon front
Varsity: Spectator T-Shirt Tuesday 30-05-2017 - 00:00